For English please scroll down.

Komunikacja e-mailowa jest nieodłącznym elementem współczesnego biznesu. Dla obcokrajowców uczących się polskiego języka biznesowego, opanowanie metody odwróconej piramidy w pisaniu maili biznesowych stanowi kluczowe narzędzie do efektywnej i skutecznej komunikacji. Ta technika, znana między innymi z dziennikarstwa, pomaga w klarownym przekazywaniu informacji, co jest niezwykle ważne w różnorodnym środowisku biznesowym.

Co to jest metoda odwróconej piramidy?

Metoda odwróconej piramidy to technika, w której najważniejsze informacje umieszcza się na początku tekstu, a mniej istotne szczegóły dodaje się później. W kontekście maili biznesowych, oznacza to przedstawienie kluczowego przesłania lub wniosku na samym wstępie, a następnie stopniowe dodawanie dodatkowych informacji.

Dlaczego metoda jest skuteczna w biznesie?

Szybkość przekazu informacji:

W szybkim tempie biznesowym, odbiorcy często nie mają czasu na czytanie długich wiadomości. Metoda odwróconej piramidy pozwala na błyskawiczne dotarcie do najważniejszych punktów.

Zwięzłość i skupienie na najważniejszych elementach:

Pomaga to w utrzymaniu uwagi odbiorcy na głównym przesłaniu i uniknięciu zbytecznych informacji.

Efektywność decyzyjna:

Skrócenie czasu potrzebnego do zrozumienia treści e-maila przyczynia się do szybszego podejmowania decyzji.

Jak stosować metodę odwróconej piramidy w języku polskim?

Krok 1: Zdefiniowanie głównego punktu

Pierwszym krokiem jest jasne zidentyfikowanie głównego celu e-maila. Może to być przekazanie informacji, złożenie prośby lub wezwanie do działania. Ten główny punkt powinien natychmiast przyciągać uwagę odbiorcy i przekazywać cel Twojego e-maila w sposób zwięzły. Ważne jest, aby skupić się na tym, co chcesz, aby odbiorca wiedział lub zrobił od samego początku. To podejście zapewnia, że nawet jeśli czytelnik nie przejdzie przez cały e-mail, kluczowa wiadomość zostanie przekazana.

Krok 2: Struktura wiadomości

E-mail powinien zaczynać się od najważniejszej informacji. Jest to miejsce, w którym przedstawiasz główny punkt zidentyfikowany w pierwszym kroku. Po przedstawieniu kluczowej informacji, kolejne akapity powinny wprowadzać dodatkowe szczegóły, które wspierają lub rozwijają pierwszy punkt. Te szczegóły, choć wtórne, są ważne dla zrozumienia pełnego kontekstu i implikacji głównego przesłania. Jednakże, powinny być one uporządkowane według malejącego stopnia ważności, zapewniając, że czytelnik otrzyma najważniejsze informacje jako pierwsze.

Krok 3: Język i styl

Istotne jest używanie prostego, jasnego i bezpośredniego języka. Polski język biznesowy ceni precyzję i bezpośredniość, więc unikaj zbyt skomplikowanych sformułowań, szczególnie w języku, który nie jest Twoim pierwszym. Oznacza to wybieranie krótszych zdań i unikanie żargonu, który może być niejasny dla odbiorcy. Twoim celem powinno być stworzenie e-maila, który jest jak najbardziej czytelny i zrozumiały. Pamiętaj, że jasność jest kluczem w komunikacji biznesowej. Ton powinien być profesjonalny, ale dostępny, zapewniając, że wiadomość jest zarówno szanująca, jak i skuteczna.

zamiast:

Temat: Dotyczy nadchodzącego spotkania

Drodzy,

Kilka słów odnośnie nadchodzącego spotkania. Przygotowujemy się intensywnie do prezentacji i w związku z tym pojawiła się potrzeba wprowadzenia pewnych zmian.

W związku z tym chciałbym poinformować, że spotkanie zaplanowane na 10 marca zostaje przesunięte na 15 marca. Wkrótce prześlę szczegółowy harmonogram i porządek obrad.

Pozdrawiam,

Ania

napisz:

Temat: Zmiana terminu spotkania – 15 marca

Drodzy,

Spotkanie zaplanowane na 10 marca zostało przesunięte na 15 marca. Powodem zmiany jest konieczność dopracowania naszej prezentacji.

Szczegółowy harmonogram spotkania oraz aktualizowany porządek obrad prześlę wkrótce.

Pozdrawiam,

Ania

zamiast:

Temat: raport

Tomek,

W związku z naszą nadchodzącą prezentacją dla zarządu, jesteśmy w trakcie finalizowania materiałów. Abyśmy mogli zakończyć przygotowania, potrzebujemy aktualnych danych finansowych.

Czy mógłbyś przesłać mi najnowszy raport finansowy do jutra?

Z góry dziękuję i czekam na szybką odpowiedź.

Pozdrawiam,
Adam

napisz:

Temat: Pilna prośba o przesłanie raportu finansowego
 
Tomek,
Czy mógłbyś przesłać mi najnowszy raport finansowy do jutra, do południa? Potrzebujemy tych danych do finalizacji naszej prezentacji dla zarządu.

Dziękuję za szybką reakcję.
Pozdrawiam,
Adam

zamiast:

Temat: Dotyczy zamówienia #1234

Szanowni Państwo,

Chciałbym omówić status Państwa ostatniego zamówienia. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia terminowej dostawy. Niestety, napotkaliśmy nieoczekiwane problemy logistyczne, które wpłynęły na nasz harmonogram.

W związku z tym, zamówienie #1234, które miało zostać wysłane 5 marca, zostanie opóźnione i zostanie wysłane z kilkudniowym opóźnieniem.

Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.

Pozdrawiamy,
Zespół ABC Candles

napisz:

Temat: Opóźnienie w wysyłce zamówienia #1234

Szanowni Państwo,

Z przykrością muszę poinformować o opóźnieniu w wysyłce zamówienia #1234. Przewidujemy, że zostanie ono wysłane 7 marca zamiast 5 marca z powodu problemów logistycznych.

Przepraszamy za niedogodności i robimy wszystko, aby jak najszybciej rozwiązać sytuację.

Pozdrawiamy,
Zespół ABC Candles

English version

Email communication is an integral part of modern business. For foreigners learning Polish business language, mastering the inverted pyramid method in writing business emails is a key tool for effective and efficient communication. This technique, known among others from journalism, helps in the clear transmission of information, which is extremely important in a diverse business environment.

What is the Inverted Pyramid Method?

The inverted pyramid method is a technique where the most important information is placed at the beginning of the text, and less important details are added later. In the context of business emails, this means presenting the key message or conclusion at the very beginning, and then gradually adding additional information.

Why is the Method Effective in Business?

 1. Speed of Information Transfer: In the fast pace of business, recipients often do not have time to read long messages. The inverted pyramid method allows for the rapid delivery of the most important points.
 2. Conciseness and Focus on the Most Important Elements: This helps maintain the recipient’s attention on the main message and avoid unnecessary information.
 3. Decision-making Efficiency: Shortening the time needed to understand the content of an email contributes to faster decision-making.

How to Apply the Method in Polish?

Step 1: Defining the Main Point

First, you need to clearly identify the main purpose of the email. It can be information, a request, or a call to action.

Step 2: Message Structure

The email should start with the most important information. Subsequent paragraphs should contain additional but less important details.

Step 3: Language and Style

It is important to use simple, clear, and direct language. Polish business language values precision and directness, so avoid overly complicated formulations, especially in a language that is your second.

Practical Examples of Application

 1. Email with Information about Changing Plans:
  • Traditional way: „In connection with our upcoming project, I would like to discuss a few changes in the plans that may affect our cooperation…”
  • Inverted pyramid method: „The deadline for our project has changed – the new date is April 20. Below you will find detailed information about the changes and their impact on our cooperation.”
 2. Email Requesting Information:
  • Traditional way: „I hope the systems and reports are working properly. I would like to obtain some information regarding the last transaction…”
  • Inverted pyramid method: „I need detailed information regarding the last transaction by the end of this week for the financial report.”

 

instead of:

Temat: Dotyczy nadchodzącego spotkania

Drodzy,

Kilka słów odnośnie nadchodzącego spotkania. Przygotowujemy się intensywnie do prezentacji i w związku z tym pojawiła się potrzeba wprowadzenia pewnych zmian.

W związku z tym chciałbym poinformować, że spotkanie zaplanowane na 10 marca zostaje przesunięte na 15 marca. Wkrótce prześlę szczegółowy harmonogram i porządek obrad.

Pozdrawiam,

Ania

write:

Temat: Zmiana terminu spotkania – 15 marca

Drodzy,

Spotkanie zaplanowane na 10 marca zostało przesunięte na 15 marca. Powodem zmiany jest konieczność dopracowania naszej prezentacji.

Szczegółowy harmonogram spotkania oraz aktualizowany porządek obrad prześlę wkrótce.

Pozdrawiam,

Ania

instead of:

Temat: raport

Tomek,

W związku z naszą nadchodzącą prezentacją dla zarządu, jesteśmy w trakcie finalizowania materiałów. Abyśmy mogli zakończyć przygotowania, potrzebujemy aktualnych danych finansowych.

Czy mógłbyś przesłać mi najnowszy raport finansowy do jutra?

Z góry dziękuję i czekam na szybką odpowiedź.

Pozdrawiam,
Adam

write:

Temat: Pilna prośba o przesłanie raportu finansowego
 
Tomek,
Czy mógłbyś przesłać mi najnowszy raport finansowy do jutra, do południa? Potrzebujemy tych danych do finalizacji naszej prezentacji dla zarządu.

Dziękuję za szybką reakcję.
Pozdrawiam,
Adam

instead of:

Temat: Dotyczy zamówienia #1234

Szanowni Państwo,

Chciałbym omówić status Państwa ostatniego zamówienia. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia terminowej dostawy. Niestety, napotkaliśmy nieoczekiwane problemy logistyczne, które wpłynęły na nasz harmonogram.

W związku z tym, zamówienie #1234, które miało zostać wysłane 5 marca, zostanie opóźnione i zostanie wysłane z kilkudniowym opóźnieniem.

Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.

Pozdrawiamy,
Zespół ABC Candles

write:

Temat: Opóźnienie w wysyłce zamówienia #1234

Szanowni Państwo,

Z przykrością muszę poinformować o opóźnieniu w wysyłce zamówienia #1234. Przewidujemy, że zostanie ono wysłane 7 marca zamiast 5 marca z powodu problemów logistycznych.

Przepraszamy za niedogodności i robimy wszystko, aby jak najszybciej rozwiązać sytuację.

Pozdrawiamy,
Zespół ABC Candles

 1. The Importance of the Method in International Business Communication

The inverted pyramid method is particularly useful in international communication, where language and cultural barriers can hinder understanding. It facilitates communication for foreigners in the Polish business language, helping them to be more understandable and effective in the international work environment.

Mastering the inverted pyramid method in writing business emails is an important step for foreigners learning Polish business language. This technique not only facilitates communication but also contributes to building a professional image in the business environment. It is a skill that can significantly contribute to success in international business interactions.