Materiały autentyczne: dlaczego startupy bankrutują?

0,00 

Arkusz ćwiczeń bazujący na materiałach autentycznych: nagraniu youtube oraz artykule z Wikipedii.

Cała lekcja dotyczy otwierania nowych przedsiębiorstw i ich szans na osiągnięcie sukcesu na początku działalności.

Lekcja rozpoczyna się od krótkiej dyskusji o startupach – z tym, że nie ma tu założenia o tym, że istnieje jedna właściwa definicja. Aby ułatwić wypowiedzi przygotowano wiele zwrotów – podpowiedzi. Kolejna część lekcji to film youtube o startupach i kilka pytań dotyczących treści. Uczniowie zapoznają się z definicją z Wikipedii i przechodzą do kolejnej dyskusji – znowu z wykorzystaniem zwrotów – podpowiedzi. Następnie uczniowie tworzą kilka wykorzystanych w filmie kolokacji, dopasowując słowa oraz próbują łączyć zwroty z zakresu nowych przedsiębiorstw z definicjami. Kolejne ćwiczenie dotyczy słowotwórstwa i tworzenia rzeczowników, czasowników i przymiotników, a następnie wykorzystanie ich w zdaniach.

Na końcu zestawu znajduje się klucz odpowiedzi.

Dodatkowo pobrać można listę najważniejszych zwrotów z tej lekcji.

 

Description

Arkusz ćwiczeń bazujący na materiałach autentycznych: nagraniu youtube oraz artykule z Wikipedii.

Cała lekcja dotyczy otwierania nowych przedsiębiorstw i ich szans na osiągnięcie sukcesu na początku działalności.

W lekcji znajdziecie:

 • dyskusję o startupach: 3 pytania oraz pomocne zwroty, wyrazy i wyrażenia
 • ćwiczenie sprawdzające zrozumienie nagrania
 • tekst z Wikipedii
 • ponad 10 zagadnień do dyskusji wraz z pomocnymi zwrotami, wyrazami i wyrażeniami
 • ćwiczenie – budowanie fraz
 • ćwiczenie – łączenie wyrazów z definicjami
 • ćwiczenie – tworzenie rodzin wyrazów
 • ćwiczenie – uzupełnianie zdań wyrazami
 • odpowiedzi do ćwiczeń
 • arkusz z najważniejszymi zwrotami wykorzystanymi w lekcji

Lekcja rozpoczyna się od krótkiej dyskusji o startupach – z tym, że nie ma tu założenia o tym, że istnieje jedna właściwa definicja. Aby ułatwić wypowiedzi przygotowano wiele zwrotów – podpowiedzi. Kolejna część lekcji to film youtube o startupach i kilka pytań dotyczących treści. Uczniowie zapoznają się z definicją z Wikipedii i przechodzą do kolejnej dyskusji – znowu z wykorzystaniem zwrotów – podpowiedzi. Następnie uczniowie tworzą kilka wykorzystanych w filmie kolokacji, dopasowując słowa oraz próbują łączyć zwroty z zakresu nowych przedsiębiorstw z definicjami. Kolejne ćwiczenie dotyczy słowotwórstwa i tworzenia rzeczowników, czasowników i przymiotników, a następnie wykorzystanie ich w zdaniach.

Na końcu zestawu znajduje się klucz odpowiedzi.

Dodatkowo pobrać można listę najważniejszych zwrotów z tej lekcji.

Lekcja bazuje na nagraniu https://www.youtube.com/watch?v=YjEI3b5_104

 

 

Authentic materials: startups & bankruptcy

0,00 

Worksheet based on authentic materials: YouTube recording and Wikipedia article.

The entire lesson is about starting new businesses and their chances of being successful at the start of business.

The lesson begins with a brief discussion of startups – except that there is no assumption that there is one correct definition. To facilitate the statements, many phrases – hints have been prepared. The next part of the lesson is a YouTube video about startups and a few questions about content. Students read the definition from Wikipedia and move on to another discussion – again using phrases – hints. Then the students create several collocations used in the video, matching the words and try to combine phrases from the field of new enterprises with definitions. The next exercise is about word formation and the formation of nouns, verbs and adjectives, and then using them in sentences.

There is an answer key at the end of the set.

Additionally, you can download a list of the most important phrases from this lesson.

 

Description

Worksheet based on authentic materials: YouTube recording and Wikipedia article.

The entire lesson is about starting new businesses and their chances of being successful at the start of business.

In the lesson you will find:

 • discussion about startups: 3 questions and helpful phrases
 • exercise to check the understanding of the recording
 • Wikipedia text
 • over 10 subtitle topics with helpful phrases and expressions
 • phrase building exercise
 • linking words with definitions exercise
 • building phrases
 • completing sentences with words exercise
 • answer key
 • answers sheet with most important phrases used in the lesson

The lesson begins with a brief discussion of startups – except that there is no assumption that there is one correct definition. To facilitate the statements, many phrases – hints have been prepared. The next part of the lesson is a YouTube video about startups and a few questions about content. Students read the definition from Wikipedia and move on to another discussion – again using phrases – hints. Then the students create several collocations used in the video, matching the words and try to combine phrases from the field of new enterprises with definitions. The next exercise is about word formation and the formation of nouns, verbs and adjectives, and then using them in sentences.

There is an answer key at the end of the set.

Additionally, you can download a list of the most important phrases from this lesson.

The lesson is based on the recording https://www.youtube.com/watch?v=YjEI3b5_104